ජිවිතාලෝකය

යේසුස්වහන්සේ උපන්නේ දෙසැම්බර් 25දා ද?

රවීන් කල්දේරා