ජිවිතාලෝකය

යේසුස්වහන්සේ පරික්ෂා කරනු ලැබීය

නිරන්දා සෙව්වන්දි