ජිවිතාලෝකය

යෙසුස්වහන්සේ දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්තට යටත් වීම

සුපිනි ඩී ප්‍රනාන්දු