ජිවිතාලෝකය

යහපත් අය දුක් විඳින්නේ මන්ද?

දේවගැති ඊ. කේ. යසරත්න