ජිවිතාලෝකය

වහල් බවින් විමුක්තිය කරා

කිත්සිරි රූබසිංහ