ජිවිතාලෝකය

රට වෙනුවෙන් අපේ යුතුකම ඉටු කරමුද පලා යමුද?

නිලේන්ද්‍ර ස්තේම්බු