ජිවිතාලෝකය

එක් එක් කෙනාගේ දවස ජීවිත කාලයයි

ඉවැන්ජලිස්ත ෆීලික්ස් මෙන්දිස්