ජිවිතාලෝකය

දේව සැලැස්ම හා බලාපොරොත්තුව

දේවගැති ඊ. කේ. යසරත්න